کوشش آن حق گزاران یاد باد.......

دانشنامه کوچک ایران

http://fis-iran.org/index.php/resourcesencyclopedia
این کتاب مصوّر، شامل سه بخش و نزدیک به سیصد عنوان، فشرده آگاهی ها و داده های سودمندی را در باره ایران از جمله تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و هنر آن به زبانی روشن و مفهوم در اختیار خواننده قرار می دهد. مجموعه دانستنی هایی که در این دانشنامه آمده حاصل سال ها پژوهش مولف و ویراستاران آن در کتاب های مرجع و منابع و اسناد تاریخی بوده است. مولف این دانشنامه، ژاله متحدین، به تفسیر و توضیح رویدادها در حداقل کفایت کرده و هم خویش را بیشتر مصروف به گزارش بی پیرایه ای از سرفصل های عمده تاریخ ایران، ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی آن و کارنامه زندگی و میراث نخبگان سیاسی، اجتماعی وادبی ایران از ازمنه باستان تا دوران معاصر کرده است. فهرست منابع و مراجع عمده ای که برای تالیف و تنظیم این اثر استفاده شده در پایان هر فصل آورده شده است. از آن جا که فصول و مطالب این دانشنامه بر اساس موضوعی تفکیک و رده بندی شده از آن می توان هم به عنوان یک مرجع و هم یک متن درسی بهره گرفت. این دانشنامه به ویژه برای نوجوانان و جوانان ایرانی بیرون از وطن که مشتاق آشنایی بیشتر با ویژگی ها و مفاخر زادگاه خوداند منبعی مفید می تواند بود.

.فهرستپيشگفتار

مقدمه مؤلّف


بخش نخست: جغرافیا

فلات ايران، موقعيت و وسعت؛ مرزها؛ مرزهاي ايران پس از اسلام؛ مرزهاي کنوني


جغرافياي طبيعي

کوه ها؛ رودها؛ درياها؛ درياچه ها و باطلاق ها؛ جزاير

جغرافياي اقتصادي

کشاورزي؛ معادن؛ صنايع؛ جهانگردي؛ جمعيت

جغرافياي سياسي
حکومت، پرچم ایران

تقسيمات کشوري (بخش اول)

استان آذربايجان شرقي (تبريز، مراغه)؛ استان آذربايجان غربي (اروميه، ماکو، مهاباد)؛ استان اردبيل (اردبيل)؛ استان اصفهان (اصفهان، گلپايگان)؛ استان ايلام (ايلام)؛ استان بوشهر (بندر بوشهر)؛ استان تهران (تهران، شميرانات، ري)؛ استان چهارمحال و بختياري (شهر کرد)؛ استان خراسان (مشهد، درگز، سبزوار، طبس، طوس، قائن، نيشابور، بيرجند)؛ استان خوزستان (اهواز، آبادان، ايذه، خرّمشهر، دزفول، شوش، شوشتر)

تقسيمات کشوري (بخش دوم)

استان زنجان (زنجان، قزوين)؛ استان سمنان (سمنان، دامغان)؛ استان سيستان و بلوچستان (زاهدان، زابل)؛ استان فارس (شيراز، فيروزآباد، کازرون)؛ استان قم (قم)؛ استان کردستان (سنندج، سقّز)؛ استان کرمان (کرمان، بم، سيرجان)؛ استان کرمانشاهان (کرمانشاه)؛ استان کُهگيلويه و بوير احمد (دهدشت)؛ استان گيلان (رشت، بندر انزلي، رودبار)؛ استان لرستان (خرّم آباد، بروجرد)؛ استان مازندران (ساري، آمل، بابل، قائم شهر، گرگان، گنبدکاوس)؛ استان مرکزي(اراک، ساوه،)؛ استان هرمزگان (بندرعباس)؛ استان همدان (همدان، نهاوند)؛ استان يزد (يزد)

شهرهاي تاريخي ايران

باکو؛ بخارا؛ بلخ؛ تيسفون ؛ سمرقند؛ مرو؛ هرات


آرياهاي ايراني

اقوام کنوني ايران
کردها؛ لرها؛ بلوچ ها ؛ ترکمن ها؛ قشقايي ها؛ شاهسون ها؛ ايلات خمسه؛ عشايرعربزبان؛ کولي ها


بخش دوم: تاريخ

ايران باستان
مادها؛ هخامنشيان (کورش بزرگ؛ داريوش بزرگ؛ خشايارشا؛ اردشير درازدست؛ داريوش سوّم) اشکانيان؛ ساسانيان (اردشير بابکان؛ شاهپوراوّل؛ شاهپورذوالاکتاف؛ بهرام گور؛ قباد اوّل؛ خسرو انوشروان؛ خسرو پرويز؛ يزدگرد سوّم)

ايران پس از اسلام (بخش اول)

امويان؛ عبّاسيان؛ طاهريان؛ صفّاريان (يعقوب ليث صفّار)؛ سامانيان (اميراسماعيل ساماني، اميرنصر ساماني)؛ زياريان؛ ديلميان آل بويه (عضدالدوله)؛ غزنويان (سلطان محمود غزنوي)؛ سلجوقيان (طغرل سلجوقي، الب ارسلان، جلال الدين ملکشاه سلجوقي، سلطان سنجر سلجوق)؛ خوارزمشاهيان (سلطان محمّدخوارزمشاه، سلطان جلال الدين مَنکَبِرني)

ايران پس از اسلام (بخش دوم)
ايلخانان مغول (غازان خان)؛ تيموريان؛ صفويه (شاه اسماعيل صفوي، شاه عبّاس بزرگ، شاه سلطان حسين)؛ افشاريه (نادرشاه افشار)؛ زنديه (کريم خان زند)؛ قاجاريه (آقا محمّد خان، فتحعلي شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، احمدشاه)؛ پهلوي (رضاشاه، محمدرضا شاه)، جمهوری اسلامی (آیت الله خمینی)
حمله اسکندر؛ حمله اعراب؛ قيام هاي استقلال طلبانه ؛ خون خواهي ابومسلم؛ حمله مغول؛ سربداران؛ جنگ هاي ايران و روس؛ واقعه آذربايجان جنگ ايران و عراق
گئومات مغ؛ مزدک؛ شعوبيه؛ بابک خرّم دين؛ عيّاران ؛ صوفيه؛ اخوان الصفا؛ بابيه؛ جنبش تنباکو؛ انقلاب مشروطيت؛ ملّي شدن صنعت نفت؛ انقلاب اسلامي

بزرگمهر؛ ابومسلم خراساني ؛ برمکيان؛ خاندان نوبختي؛ خواجه نظام الملک طوسي؛ حسن صبّاح؛ خاندان جويني؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ خواجه رشيدالدين فضل الله؛ عبّاس ميرزا نايب السلطنه ؛ قائم مقام فراهاني ؛ ميرزا تقي خان اميرکبير؛ ميرزاملکم خان ناظم الدوله؛ سيّدجمال الدين اسدآبادي؛ ستّار خان؛ ميرزاکوچک خان جنگلي؛ محمّد مصدّق

بخش سوم: فرهنگ 


زبان

گويش هاي امروزي ايران (ترکي؛ کردي و لري؛ طبري)
گسترش زبان فارسي

خط

خط هاي ايراني پيش از اسلام
خط فارسي

دين:

دين هاي پيش از اسلام
دوران پيش از آرياها؛ عصر وِدايي؛ عصر اوستا؛ زرتشت؛ مزديسنا؛ آيين مهر؛ آيين ماني

اسلام

پيامبر اسلام؛ قرآن مجيد؛ اصول و احکام اسلام

فرقه هاي اسلامي
شيعيان؛ شيخيه؛ صوفيان نعمت اللهي؛ اهل حق

اقليت هاي مذهبي

زرتشتيان؛ يهوديان ؛ مسيحيان ؛ ارامنه؛ مسيحيان آشوري؛ بهاييان


ادب

ادب در ايران باستان


ادب در ايران پس از اسلام

ازآغاز تا نيمه قرن پنجم هجري
ازنيمه قرن پنجم هجري تا حمله مغول
از حمله مغول تا استقرار صفويه
از عصر صفويه تا انقلاب مشروطيت
ادب معاصر


بخش اول
ابن مقفع؛ محمّد زکرياي رازي؛ ابونصر فارابي؛ رودکي ؛ فردوسي طوسي؛ اميرعنصرالمعالي کيکاووس؛ ابوريحان بيروني؛ ابوعلي سينا؛ سيّداسماعيل جرجاني؛ ناصر خسرو؛ خيّام؛ رابعه ؛ حلاّج؛ بايزيد بسطامي؛ ابوسعيد ابي الخير؛ ابوالفضل بيهقي؛ امام محمّد غزّالي؛ ابوالمعالي نصرالله منشي

بخش دوم
شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي؛ سنائي؛ عطّار نيشابوري؛ خاقاني شرواني؛ نظامي گنجوي؛ جلال الدين رومي؛ سعدي؛ حافظ؛ عبيد زاکاني؛ امير عليشيرنوائي؛ شيخ بهائي؛ ملاّصدرا؛ علاّمه علي اکبر دهخدا؛ ملک الشعرا بهار؛ پروين اعتصامي؛ صادق هدايت؛ نيمايوشيج؛ محمّد معين

باورها و خرافات

سعد و نحس؛ فال و استخاره؛ سردي و گرمي غذاها؛ چشم زخم؛ جن و پري؛ ديو و غول

رسم هاي زندگي
زايمان و ختنه سوران؛ خواستگاري و عقد کنان؛ عروسي؛ گرمابه؛ گلابگيري و عرقيات؛ مرگ و سوگواري

گاه شماري و مراسم سالانه

ايام مذهبي

جشن هاي ايراني

نوروز؛ جشن گل سرخ؛ جشن آبريزان؛ جشن سده؛ شب يلدا و جشن هاي دي ماه؛ چهارشنبه سوري و جشن هاي اسفندماه؛ جشن مهرگان

بازي و ورزش (بازی هاي کودکانه)

گرگ و گله؛ عمو زنجيرباف؛ آفتاب و مهتاب؛ ليلي حوضک؛ اتلمتل توتوله؛ اوسّابه دوش؛ الک دولک؛ چوگان؛ زورخانه؛ سياه بازي؛ شبيه خواني؛ ميرنوروزي؛ نقاره خانه ؛ نقّالي
 کيومرث؛ تهمورث؛ جمشيد جم؛ ضحّاک؛ کاوه آهنگر؛ گَرشاسب؛ زال زر؛ رستم دستان؛ افراسياب؛ کيکاوس؛ سياوش؛ اسفنديار؛ سليمان؛ ذوالقرنين؛ خضر؛ پورياي ولي

هنر و هنرمندان
موسیقی؛ سازها؛ نقاشی؛خوشنویسی؛ معماری؛ سینما، صنایع دستی؛ قالیبافی؛ قلمزنی؛ میناکاری؛ منبت کاری؛ خاتم سازی؛ سفالگری؛ کاشیکاری؛ قالیبافی؛ قلمکار

کمال الدین بهزاد
رضا عباسی
کمال الملک
قمرالملوک وزیری 
علی رضا عباسی تبریزی

 
بخش
http://fis-iran.org
+ نوشته شده در  جمعه ۲۱ دی۱۳۸۶ساعت 19:26  توسط بهارصبا | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
تنها خداست که می ماند...
بنام حق..
مرا کسی نساخت,خدا ساخت نه آنچنان که"کسی می خواست",که من کسی نداشتم ,کسم خدا بود ,کس بی کسان ...
جایی دوراز زمین

یك نفر اهل سیاره ی تنهایی است

یك نفر كه ...

با خودش حرف می زند

با خودش می نویسد

با خودش می خندد

با خودش گریه می كند

با خودش قدم می زند

با خودش شعر می سراید

با خودش ...

جایی دور از زمین

یك نفر همسایه ی خداست

یك نفر كه سایه ای است

برای دلتنگی هایش

پیوندهای روزانه
دست نوشته هاي مهرداد افسري
قویترین سایت طراحی
موسسه فن آوری مهرگان سبز
وبلاگ عزیز روشندل...عصای من چه رنگی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشاوره حقوقی رایگان
پایگاه مقالات مدیریت
بانک اطلاعات صوتی مذهبی یاسین
بانک مقالات فارسی شهری سازی-معماری-جامع
موسسه عرفان درمانی
سایت دکتر مصطفی چمران
چهره های ماندگار.. مرجع زندگینامه شخصیتهای ایرانی از آغاز تا امروز
سایت خوب وجامع فال گو..برای علاقمندان به طالع بینی کف بینی...
ask me...جستجو بر اساس سوال شما
.english-at-homeآموزش انگلیسی جامع
best for learning englishآموزش زبان جامع
سایت جامع شعرا ..فوق العاده
آرمان واندیشه .کتب وین دایر
پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران
پائولو کوئلیوpaulocoelho
سهراب سپهری
سایت فریدون مشیری
سایت دکتر علی شریعتی
وبلاگ تخصصی زنبورداری
مجمع پژوهشگران طب گیاهی بوعلی سینا.درمان با طب بوعلی
عسل درمانی
سایت قرآن .ترجمه آن ..سیلیس وروان
ذهن زیبا-ماورا
سایت آب درمانی
سایت آب درمانی استادجلالیان
سایت آب درمانی استادحسن جلالیان
دعوت نامه برای سایت کلوب
شاید فردا نباشم
بگذار بگذرد... بگذار بشود
بنام علی
دلتنگ بهار
دعوت نامه برای پرشین گیگ(فضای رایگان)
عاشق خدا
زمان به عشق ماه مینویسد
کمی شبیه فردا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته دوم شهریور ۱۳۹۰
هفته سوم تیر ۱۳۹۰
هفته دوم تیر ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۸۸
هفته چهارم آذر ۱۳۸۸
هفته سوم آذر ۱۳۸۸
هفته سوم آبان ۱۳۸۸
هفته دوم آبان ۱۳۸۸
هفته دوم شهریور ۱۳۸۸
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۸
هفته چهارم مرداد ۱۳۸۸
هفته سوم مرداد ۱۳۸۸
هفته دوم مرداد ۱۳۸۸
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۸
هفته چهارم تیر ۱۳۸۸
هفته سوم تیر ۱۳۸۸
هفته چهارم خرداد ۱۳۸۸
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۸
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۸
هفته سوم فروردین ۱۳۸۸
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۸
هفته دوم آذر ۱۳۸۷
هفته اوّل آذر ۱۳۸۷
هفته چهارم آبان ۱۳۸۷
هفته سوم آبان ۱۳۸۷
هفته دوم آبان ۱۳۸۷
هفته اوّل آبان ۱۳۸۷
هفته سوم مهر ۱۳۸۷
هفته دوم مهر ۱۳۸۷
هفته اوّل مهر ۱۳۸۷
هفته دوم مرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۷
آرشيو
آرشیو موضوعی
نمایشگاه مجازی هنری
مذهبی-پیرامون تفاوت ادیان-فلسفه خدا و عبادات بشر-.
اشعار کهن . شهر نو-دل نوشته ها
علمی-نجوم-آسترونومی-ستارگان-متافیزیک
ماورالطبیعه-روح چیست-جن-ارتباط با غیب-خرافات یا..
روانشناسی
سلامتی-داروهای گیاهی-درمانهای مکمل طب-اب درمانی...
عمومی
عرفانی-عارفان وبزرگان-بودا-حافظ..
کامپیوتر-کلیدهای مفید-برنامه ها-نکات کاریردی
نوشته های من
دانلودنرم افزار هالهء علوم غریبه-کتاب -تواشیح .
آب درمانی
سهراب سپهری-دانلود هشت کتاب....
عروج مسیح-
خدای واحد.ایین واحد-ما متفاوت....یکی شدن ادیان..
فلسفه نماز...مدیتیشن روح وعبادت الهی همزمان
زرتشت...
داروهای گیاهی
نجوم-ستارگان
ادیان ایرانی
ده راز ناشناخته علمی
گفتگوی با خدا..اشو
واکنش اب در برابر انرژیهای متفاوت ..دعا..موسیقی
دانلود کتاب ریکی-اموزش شفا بخشی-دفاع شخصی
دانلود اسماالحسنی-دعای ربنا شجریان-اذان موذن زاده
دانلود تواشیح مصری. بسم الله نور.سبحانک..انی اسئلک
دانلود نرم افزار شناخت سنگها-رنگ هاله بدن-علوم
بیماری من..آب درمانی ومعالجه من...
یادمان دکتر شریعتی..گل واژه ها
دانلود..متن کامل انجیل برنابا-دانلود کتاب مقدس
مجموعه بزرگ قالبهای بلاگفا ..میهن بلاگ و..
فضای رایگان بدون تبلیغات برای سایت
ثبت دامنه رایگان
پیکر شریعتی هنوز دفن نشده است...
سگان بازاری سگ صید را...استاد شریعتی..فایل صوتی
دانلود کتاب دستان شفابخش..خوزه سیلوا
وارستگان..مادرترزا
همه ادیان را پاس بداریم..میتوان اینگونه بود..
Merry Christmas Everyone میلاد مسیح خجسته ....
در محضر حق..موسی وشبان
جبران خلیل جبران
A Brief Biography of Dr. Ali Shariati بیوگرافی
دانلود رمانهای انگلیسی e-book..The Lost World..
The Oxford Picture DictionaryInteractive...دانلود
دانلود زندگینامه کوروش کبیر ..دانلود دیوان حافظ
دانلود فایل صوتی اسماالله ..سامی یوسف
عجایب هفتگانه جدید جهان
دانلود-آشپزی-انگلیسیPersian_Cooking_ebook..درمان
نمازعید قربان
شب یلدا
دانلود.نرم افزارPDF To Word -.SetupQuranInWord-کتا
دانلود کتاب آموزش جاوا
دعای ناد علی
دانلود.. تاریخ 5000 ایران-بودا-متافیزیک
دانلودکتاب زرتشت-پیشگوییهاصادق هدایت
معرفی وب سایت طب قرآنی..درباره طب قرآنی بیشتر ....
نگاهی به مشکل پیش امده در سایت طب قرانی و استاد ج
دانلود-آناتومی بدن مصورAnatomyAtlasBasic
آویشن ( شراب حلال )
کتابهای مؤسسه عرفان درمانی
مقالات موسسه عرفان درمانی.اسرار واژه ها - تأویل ..
Easy V/S Difficult
پند بزرگان
معرفی کتاب چگونه خدا را بشناسیم از دیپاک چوپرا
اخبار روز
دریافت ایمیل های دیگرتان (کار , دوستان و …) یکجا
ده سایت مجانی مطرح برای اپلودLogo .. Space
عكس هاي قديمي تخت جمشيد سال 1968 - 40 سال پي
استفاده از عدد پی در ساخت تخت جمشید
کتاب فارسی دوم دبستان (سال 1339)
كتاب‌هايي كه مسير تاريخ را تغيير دادند
زندگینامه نامداران ایران بوعلی سینا
دانلود-تکونولوزی فکر-آزمندیان
سخنرانی استاد الهی قمشه ای دربانک صوت و فیلم مذهبی
مجموعه قرائت های مجلسی - MP3
مجموعه تواشیح زیبای لبنانی و ایرانی
آلبوم My-Ummah از خواننده محبوب سامی یوسف
آلبوم Al Muallim از خواننده محبوب سامی یوسف
مجموعه اذان به صورت Mp3 و AMR
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - موبایل
مجموعه کاملی از ادعیه و زیارات (صوتی MP3)
مجموعه کاملی از ادعیه و زیارات (ویژه موبایل
زنگ های مذهبی برای موبایل
دانلودسری سخنرانیهای دکتر علیرضا آزمندیان...تکنول
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی - MP3
ترجمه گویای فارسی قرآن کریم (ترجمه استاد فولادوند)
با بزرگان-زکریا رازی- پروفسور حسابی- نصیر طوسی
با بزرگان- ابوریحان-بیهقی-ملاصدرا
با بزرگان-پروفسور علی جوان
با بزرگان- بیرونی- فارابی
ايران با بيست و شش نام در گذر تاريخ
اقدامات عمرانی و رفاهی کریم خان زند
روزسپندارمزگان به جاي روز Valentine پاس بداریم
درباره ي ريشه فارسي واژه عشق
دانلود-دانشنامه علایی.بوعلی - اعترافات غزالی-مثنوی
دستنوشته منسوب به پیامبر(ص) [ July 12, 2007 ]
خط شناسي »
نقش گروه خوني در شخصيت انسانها .:!:.
انواع فال .پیشگویی..ستاره بینی..فال انبیا...و طالع
نرم افزار نستعلیق در ورد
فیلم زندگی حضرت مسیح-بزبان فارسیJESUS
آرتميس (نخستين زن دريانورد ايرانی)
زرتشت، تبار و انديشه ها
فایل ها و فولدرهای خود را برای همیشه پاک کنید!
جستجوی فایلهای موجود در Rapidshare
تغییر محل ذخیره شدن Fovorite
موسیقی همراه البومهای استاد شجریان وبیوگر افی
بيوگرافي استاد بنان
شفاف سازي تصاوير ( كتاب هاي آموزشي )
چگونه یک Gmail بدون دعوتنامه داشته باشیم ؟ ( آموزش
نرم افزار ساخت کتاب های آموزشی ( مركز دانلود
چت بدون مسنجر.
يك نرم افزار ....رمزگذاری فایلها
برنامه چک ایمیل زمانی که عدم دسترسی به سایت یاهو د
گذاشتن پسورد بر روي فايل هاي Winrar
سایت جهت عبور از محدودیتهای دانلودRapidShare
ديوان حافظ به صورت جاوا
سرود ملی یران در زمان مظفرالدین شاه
سلام بر وارث غدیر
خبر:بی نظیر بوتو کشته شد
تصاویر غدیر
ساعتهای فلش برای وب شما
Offline Explorer 2.9 SR3 (دانلود یک سایت)
Maxthon 2.0.0 Build 4353 Standard / Combo مرورگر
Desktop Screen Record 5 - برنامه ای برای ضبط فیلم
خاموش کردن و دادن دستورات به سیستم سر ساعت معین با
FileRecoveryAngel 1.10 (باز گردانی فایلهای از دست
Recover My Files 3.30 (برگرداندن فایل های پاک شده)
Dekart Private Disk 2.01 (قفل نمودن فايلها)
Folder Lock Mr 5.4 (ِمخفی کردن فایلها و فولدرها از
ليست موضوعي کدهاي جاوا اسکريپت
معرفی سایتهای مفید با دسته بندی موضوعی
آلبوم زیبا ی بنیامین ....گرگ ومیش
بر فراز جهان با Google Earth v4.2.0205 Final (
RapidShare Download Direct نرم افزاری برای دانلود
خطابه غدیر فارسی عربی انگلیسی Qadir Khutba
بی نظیر بوتو ..کتاب.. اتوبیوگرافی
معرفی قارچ کامبوجا
Computer Power User مجله اختصاصی کامپیوتر -دانلود
Vista PDF Creator v1.0.1.350 ابزاری ساخت فایل PDF
نقشه قاره آسیا - National Geographic Asia 1971 Map
نقشه شهر تهران براي موبايل با فرمت جاوا
آموزش نصب لینوکس Suse 10
گلستان سعدی بر روی موبایل با فرمت جاوا
MaxType PRO Typing Tutor v2.8.17 تایپ
نقشه کامل تهران بصورت عکس ..واضح
۵۰سال موسیقی ایران- به همراه گلچین داریوش
Download Sami Yusuf - Mother - Farsiدانلود
پیام 2008 پائولو کوئیلو به هواداران
چاقی-رژیم غذایی
پائولو کوئیلو
منطقه 51-یوفو شناسی-Rachel,NV
Web designer color cardکدهای لازم برای تغییررنگ
نشریات
مورچه ها در چشمان دختر مصري لانه كرده اند
زالو...خون آشام شفا بخش!
باطبیعت.-1..قناری
بلوتوس( Bluetooth)
اعلام زمان دقیق توسط گوگل-ساعت انلاین
دانـشـمـندان ايـرانـي دوران بـاسـتـان
تولد نوزاد با روش هیپنوتیزم در ایران
كوچكترين نابغه جهان
فلزات شفا بخش
تاريخ تقويم هاي شمسي و قمري
چند نكته در مورد اشياي نوراني ناشناخته
گلی که دوازده سال به خواب می رودنیلاکورونجی (Neela
همه چیز درباره ایدز
دانش پزشکی در ایران باستان
دانلود کتاب.ضرب المثلهای معروف ایرانی
دانلود انواع کتاب...مجموعه یک
دانلود کتاب-2..پزشکی
دانلود انواع کتاب... تاریخی
دانلود انواع کتاب..سیاسی
دانلود انواع کتاب..مذهبی
دانلود انواع کتاب...روانشناسی
دانلود انواع کتاب..کامپیوتر
دانلود انواع کتاب..ادبیات..قسمت اول
دانلود انواع کتاب..ادبیات..قسمت دوم
دانلود انواع کتاب..متفرقه.سفرنامه..
دانلود انواع کتاب...صدعنوان برتر
پزشکی..پوست ومو.. درمان اکنه..درمان چین وچروک
پزشکی..چشم..مراقبتها..انواع اعمال جراحی.لیزیک.
زنان وزایمان..ماموگرافی..بهداشت
مردان مشهور جهان در یک عکس
تابلوی عجیب از کوروش کبیر در موزه های لوور پاریس و
آثار مینیاتور استاد فرشچیان
یک کاریکاتور تاریخی از ارد بزرگ
اثار نقاشی ونسان ونگوک
اتاری از لئوناردو داوینچی
سایتهای خبری فارسی .. سایتهای خبری خارجی
سایتهای روزنامه ها..مجلات
سایتهای ورزشی
سایتهای فرهنگی و تاریخی
سایتهای یانکهای کشور
سایتهای آموزش آشپزی
سایتهای فرهنگ لغات
فلسفه و منطق >> سايتهاي اسلامی..زرتشت.مسیحی.کلیمی
سایتهای کودکان
سایتهای قوه قضاییه کشور و سایتهای مرتبط
سایتهای سازمانهای مختلف ایرانی
سایتهای مسافرتی ایران گردی و جهانگردی
تعبير خوابDream Explanation...معبر انلاین
دانلود متن کامل کتب تمامی مقاطع تحصیلی
گلچین-سینما-ورزش-عکس-طنز-اتومبیل-موسیقی-ارایشی-علم
پوست..مو..زیبایی..بوتوکس..لیزر..طاسی..پیوندمو
ادیان چینی دین دائویسم
میراث گذشتگان-قلعه انوشيروان، جزيره‌اي فراموش شده
"درخت آسوريک" و نخستين پويا نمايي جهان شهر سوخته
میراث فرهنگی-شوش-پايه ستون هاي كاخ آپادانا شكسته ش
بنی آدم اعضای یکدیگرند...
مقاله‌های کاربردی و مرجع:عکاسی
تخت سليمان
پاسارگاد همه چیز درباره پاسارگاد آرامگاه کورش کبیر
بزرگترین دژ آجری ایران
معنی نام کشورهای جهان
8 مجسمه بزرگ دنیا
مجموعه تاريخی بيستون ، هشتمين ميراث جهانی یونسکو
غارعلیصدر
زابلستان
غارنشینی در دل ایران:"پیدن کوئید
كتابخانه هاي ديجيتالي ايران و جهان
دانلود ..رباعیات حکیم خیام نیشابوری..فارسی انگلیسی
مجموعه کاملی از کارهایی که باید قبل از مرگ انجام .
توصيه هاى غذايى براى كاهش وزن-رژیم لاغری
دانستنی ها-فسيل خارق العاده يك دايناسور به موميايي
تاریخچه تهران
گنجينه مسروقه: دزدي‎هاي متداول از موزه‏هاي ايراني
مثنوي معنوي، برنده جايزه كتاب ملي چين
شجريان 80 تابلوي نفيس را براي كمك به بم مي‌فروشد
خبر-رأي دادگاه به نفع ايران در پرونده آثار دوره هخ
سرگذشت مولانا از بلخ تا قونيه
رقص عرفاني سماع ، هنر به تاراج رفته ايرانيان
قونيه؛ شهري كه مجازات شد
مصاحبه با نخستين استاد فيزيك زن ايران در آسايشگاه
فروش قرينه چشم، آخرين راه پدر، براي نجات مهدي 6سال
خون تمساح در خدمت مبارزه با ايدز
بي‌بندو باري سيفيليس را به جهان باز‌گردانده است
1+10 نكته كليدي براي حفظ سلامتي
مشاهده و جستجو در متون قرآن , حافظ , مولوی , سعدی
کتابخانه دیجیتالی دید موسسه مطالعات بین المللی
اشعار شاعران مختلف...کامل
۳۵۰ جلد کتاب ـ ایرانی و خارجی
داستانهای کوتاه ـ ۳۵ داستان
گل واژه ها
مجموعه مقاله های دانش وطبیعت
مقاله های تاریخ
مجموعه مقاله های فضا-فیزیک-نجوم
مقالات متفرقه
آوای آزاد... اشعار شاعران با فایل صوتی
تاریخ تمدن - ویل دورانت.دانلود
تست روانشناسی
شخصيت شناسي با استفاده از اشكال هندسي و فرهنگ فنگ
تست-شخصیت شناسی
نقش رنگ در آرامش انسان
اسکیزوفرنی-جنون جوانی
پارانویا-توهم-بدبینی
تست روانشناسي اولويت زيگموند فرويد
روانشنانسي و تقسيم بندي انواع عشق
نقش گروه خوني در شخصيت انسان
احمد شاملو
شوخی با مونالیزا
بازآفريني احساس جدا شدن از تن در آزمايشگاه
مقاله اي جالب در باره گياهان گوشتخوار
كشف كهن ترين رد پا در مصر
دانستني هاي جالب و بامزه
كشف يك شهر زيستي متعلق به عصر حجر
دانستنی ها-كوسه، يك خطر و دهها فايده
دانستنی ها-سمبل آشناي يين و ينگ واقعا چه معنايي ؟
دانستنی ها-مشاهده برخورد و ادغام چهار كهكشان عظيم
دانستنی ها-كشف بزرگترين سياره خارجي شناخته شده
دانستنی ها-ســزارين يا رستمينـــه؟!
دانستنی ها-قدرت ملكه زنبورها در كنترل ذهني زنبورها
دانستنی ها-شصتمين قمر كيوان كشف شد
دانستنی ها-يكي از عجيب ترين هتلهاي جهان
دانستنی ها-اورانيوم چگونه غني‌سازي مي‌شود؟
دانستنی ها-'بزرگترين كشف قرن' براي علم مصرشناسي
دانستنی ها-استيگماتا چيست؟ظاهر شدن ناگهاني زخم هاي
دانستنی ها-كشف دايناسور پرنده غول پيكر در چين
دانستنی ها-متن باستاني اسرار تازه اي را فاش نمود
دانستنی ها-منظومه شمسي جدا شدن از كهكشان راه شیری
روانشناسی-موسيقي درماني چيست؟
روانشناسی-قانون مورفی
پزشکی-اجزاي تشكيل دهنده خون را بشناسيم
دانستنی ها- مقبره منتسب به هيروديس در بيت المقدس
تجارت-حساب Pay Pal چيست؟
بهداشت-خميردندان و سابقه آن در تاریخ
داروها-دوپينگ ورزشي چيست
دانستنی ها-كشف راز ساخت اهرام مصر
پزشکی-..اولين گوسفند جهان با ارگان نيمه انساني
علمی-شبیه سازی در کشور-"رويانا" چگونه جان گرفت
دانستنی ها-مجسمه آزادي (Statue of Liberty)
علمی-جستجوي براي يافتن زمين دوم
دانستنی ها-اتفاقاتي كه علم از توضيح آن عاجز است
علمی-اقيانوسي از آب در زير آسيا وجود دارد
علمی-'رصدخانه باستاني در پرو محل پرستش مهرپرستان'
دانستنی ها- ليست IQ هاي كشورها -ما كجائيم
ضرب المثلهاي انگليسي
با طبیعت=سنگهاي شفابخش
دانستنی ها-چاكرا درماني چيست؟
روانشناسی-تست هوش-هوش خودرا اندازه بگیرید
روانشناسی-با شكست در عشق چه بايد كرد؟
روانشناسي رنگها را بدانيم..چهره شناسی
آموزش گرامر زبان انگليسي - دانلود
علمی-شبيه سازي انسان (human cloning
دانلود بهترين ديكشنري انگليسي به فارسي با تلفظ - ر
آموزش زبان انگليسي - رايگان
آموزش گرامر زبان انگليسي -رايگان-2
دانستنيهاي بمب اتم
رعد و برق چيست؟منشا ضد ماده....
مدرسه الکترونیکی Iranshcools وابسته به وزارت آموزش
دسترسی رایگان به اطلاعات 500000 مدرک علمی کشور
انگلیسی برای مبتدیان
قطعاتی برای گیتار کلاسیک
آموزش ساده و روان اچ تی ام ال
فهم انگلیسی از طریق شنیدن خود را تقویت کنید .
یک بازی جالب برای تقویت زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی-سایت کامل
Exchange Online Communityیادگیری زبان از طریق دوست
وب سایت دانشگاه کمبیریج به زبان فارسی
سایت IELTS اطلاعات کامل در مورد ایلتز
آموزش در انگلستان-دوره آموزش مجازی IELTS
روانشناسی-آموزش خود هیپنوتیزم ساده
نظام آموزشی کشورهای مختلف جهان
لیست کامل د‌انشگاه های جهان
آموزش کامل کامپیوتر
جدول کلمات
روانشناسی-مديتيشين از راه دور
موسیقی-آموزش تار و ستار
موسیقی-موسیقی کلاسیک چیست ؟
موسیقی-آموزش گیتار فلامینگو
اموزش-کاشت و تکثير گياهان زينتي
علمی-روبوبريل تبديل اتوماتيك متن به حروف بريل
روانشناسی-بررسي فعاليت مغز در افراد نوع دوست
دانستنی ها- پديده هاي توصيف ناپذير جهان
دانستنی های دین زرتشت-
بناهای تاریخی-منارجنبان
دانلود-نقشه ایران-2مگابایت
آموزش-مناسک حج-صوتی تصویری متنی
دانستنی های مذهبی (آیا می دانید که؟)
ماورا-سفر با ارواح -دانلود
پزشکی -سونوگرافی(Ultrasound) چيست؟
پزشکی -زنان ومیگرن
دانستنی ها- خواص گیاه بابونه-آویشن
نسخه های نفیس قرآن مجید
از خدا خواستم...شعر انگلیسی فارسی
پزشکی-شیوه های نوین درمان کم مویی در مردان
روانشناسی-ارتباط شخصیت شما با رنگ چشم تان!
بهداشت-تاثیر انواع ویتامین ها به روی پوست
شعر-شما؟متنی زیبا با ترجمه انگلیسی
پزشکی -تفاوت نيمكره هاي چپ و راست مغز
روانشناسی-تله پاتی ؛ ارتباط غیر کلامی
قورباغه 25 ميليون ساله كشف شد
کتابخانه های دیجیتالی فارسی انگلیسی عربی
کتابخانه گویا- اثار شعرا نویسندگان..فایل صوتی
دانشنامه کوچک ایران
ادعیه وزیارات ..فایل صوتی
سیر الی الله-در محضر استاد-سید حسن ابطحی-دانلود
اخذپذیرش تحصیلی از مالزی
سرمای زمستانی-بی پناهان خیابانی-مسجدهای بسته؟؟؟؟؟؟
جانوران-باطبیعت
جانوران-باطبیعت
اخذپذیرش تحصیلی از مالزی
دائره المعارف کامپیوتر(5)
مجموعه مقالات فیزیک-نجوم-علمی
سایتی کامل از رادیو تلوزیونهای ایرانی و خارجی.
از گوشه وکنار جهان- متعصبین
از گوشه وکنار جهان- متعصبین
از گوشه وکنار-------
ساعات واطلاعاتی درباره همه کشورهای جهان
آلبوم تمبرها و اسکناسهای ایران و جهان..موزه ها..
نام و ارم و لوگوی ماشین ها- با معنای ان
امروز در تاريخ........؟؟؟
عکسهای انواع سنگ کلیه
پیش بینی آب وهوای هر کجای دنیا....
گالری نقاشی نقاشان معاصر.....
دسترسی به نقشه هر کجای جهان با یک کلیک
ایرانیان موفق دنیا را بشناسیم.....
بانک اطلاعات دارویی. گیاه درمانی
تاریخ ایرانیان در چنین روزی..فارسی انگلیسی..
سایت نجومی-اسطرلاب-گاهشماری از قدیم تا کنون.......
با قلم ونی بنویسید....اینترنتی
درباره مثلث برمودا
'ساعت آخرالزمان': پنج دقيقه مانده به 'قيامت'......
آزمايش هوش و تعيين سمت فعال مغز شما
انجمنهای حمایت از حیوانات-گیاهخواران...
انجمن گیاهخواران ایران....محصولات...
بیوگرافی هنرمندان ایرانی خارجی ....
باحیوانات...آدم فروشان قرن 21
تصاویری از زیارتگاههای ادیان...
افتتاح پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله بهجت؛
تصاویر زیبایی از غار حرا
با وارستگان.. برنادت.. جسد سالم..
زخم نزنیم بر پیکره دوستان....
افتخار آفرینان
ما مسلمانیم...؟؟؟جایگاه انسان کجاست؟؟
قبله نما
عشق.....
ایران سرای من..کوروش بزرگ..
قبر ناشناخته حضرت زهرا.... پیام آور مظلومیت حقیقت.
روز ولنتاین
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی
تولد نوزاد بند انگشتی.....
گیاهان دارویی-زیره سیاه
طب متعالی
آنلاین تشریح(کالبد شکافی) -چشم-مغز-قلب-قورباغه
آناتومی بدن انسان...
اطلاعات بيماري ها...کامل
اطلاعات دارویی...کامل
اطلاعات زندگی سالم..
کمک هاي اوليه
کپر نشینان پشت شرکت نفت چابهار..ایران سرای من....
دیوان وفال حافظ برای هر گونه موبایل
ديكشنري انگليسي به فارسي براي موبايل
دانلود نقشه جامع راه‌هاي ايران براي موبايل
دانلود انواع نرم افزار..موبایل..ترفند..آموزش..بازی
سلسله مطالب متافیزیک(آجنا)
سايت پزشكان بدون مرز
درود بر رییس جمهور شجاع ایران
نگاهی دیگر ..سلسله مباحث مهدویت
موسسه فن آوری مهرگان سبز
پیوندها
بیماریهای زنان
مرجع اشعار فارسی
دائره المعارف آنلاین ویکی پدیا
فهرست وب سایتهای ایرانی
شبکه خبر مسحیان فارسی زبان
ارسال کارت تبریکهای زیبا برای دوستان
جستجوی اطلاعاتی.118
جستجوی اطلاعاتی.118
دفتر آیت الله منتظری
خبرگزاری ایسنا..دانشجویان ایران
اخبار همه چیز از همه جا..سایت خبری بی طرف
کلوب..جامعه مجازی ایرانیان
دعوت نامه برای عضویت در سایت کلوب
کلیپ زیبای..گفتگو با خدا...
وبلاگ اشعار..تنها خداست که می ماند
دنیای ارواح
مجموعه بزرگ قالبهای رایگان وبلاگ.بلاگفا..میهن بلاگ..
بزرگترین فهرست سایتهای ایرانی
متن کامل کتاب‌های درسی آموزش و پرورش ایران
متن کتاب های هری پاتر به فارسی
اطلس تاريخ ايران
فرهنگ لغات و دائرة المعارفها
دانلود کتب اینترنتی در همه زمینه های علمی - ادبی - هنری و دینی
گنجینه سرگرمی ها ودانستنیها
طالع بيني درختان
داروخانه اینترنتی
انجمن داروخانه سبز داروهای گیاهی
دانلود کتابهای الکترونیکی ایبوک سایت ایبوک پارس
زندگی اشو..اشو کیست...
اشو..مهربابا..
چاقی لاغری رژیم درمانی تغذیه دکتر عامری نیا
سایت مرجع متخصصین ایران
روزنامه همشهری انلاین
موسسه خیریه یاوران
موسسه های خیریه ایران
لیستی از موسسات خیریه
ایرانیان انگلستان
کدهای جاوااسکریپت
وب سایت های ابزارهای رایگان برای وبلاگنویسان
پایگاه اینترنتی دانشگاههای مالزی
شهر سی دی...همه نوع سی دی
نگاهی به اثار سهراب سپهری
پایگاه اطلاع رسانی پزشکی شفا
کلیسای اینترنتی در یاهو
رایگانهای اینترنت
آسمان شب ایران ..نجوم..
مرکز شهید آوینی..استخاره ..دانلود کل قرآن تلاوت مجلسی ترتیل
مرکز تصوف ایران ..کتابهاو کتابخانه های الکترونیکی مرتبط
محاسبه وزن ایده آل
پرسش وپاسخ پزشکی..پزشکان پاسخگو
گیاهان دارویی..معرفی..خواص
زیارت امام رضا از طریق اینترنت
پایگاه جامع طب مکمل وجایگزین به زبان فارسی
انجمن زرتشت
موزه تاریخ طبیعی انگلستان
پایگاه اطلاع رسانی نیک صالحی
جبران خلیل جبران Gibran Khalil Gibran
موتور جستجوی کتابهای رایگان فارسی
سایت جامع شعرا واشعار ..فوق العاده
دانلود نرم افزار
مردمان
پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران..مجموعه پایان نامه ها مقاله ها
گویا..مجموعه تارنماهای مختلف شامل اخبار.روزنامه ها وهفته نامه.رادیو.تلویزون.تارنماهای جدید
جواب سوالات تبیان و مسابقات مختلف ...
وبلاگ سینا
سرگرمی فال بازی چت شبکه تلویزیونی اخبار عکس لطیفه
طراحی حرفه ای وب سایت Design Host Domain
موسسه فن آوری مهرگان سبز
قویترین سایت طراحی محمدرضا فضایی
دست نوشته هاي مهرداد افسري
وبلاگ مصباح
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM